Young Welsh band, Tant • Tant, band ifanc Cymraeg

Teleri Vanstone

Tant

Picture from social media

Tant is an all-girl, Welsh Folk band that is new to the Welsh music scene. The band consists of five members, Angharad, Modlen, Elliw, Non and Siwan, each member bringing an incredible amount of creativity and individuality to the music that is played, sung and created. It is a pop/folk band that showcases the greatness of the young generation as they gain confidence to create and share their unique and quirky music to the world.

Each member brings a valuable aspect to the band, Modlen (guitar and vocals), Angharad (harp), Elliw (guitar and vocals), Non (harp and vocals) Siwan (Cajun and vocals). They are all currently students from different schools across North Wales. Angharad, Modlen and Elliw are pupils in Ysgol Dyffryn Conwy, Non is a pupil at Ysgol y Creuddyn and Siwan is a pupil ar Ysgol Gyfun Llangefni. Because they are from different parts of North Wales they are able to gig in a variety of places.

The girls started performing as a group in 2016 whilst on the Trac folk music course Gwerin Gwallgof in Glan Llyn, since then they have performed numerous times and have recently been nominated for the Wobrau Gwerin Cymru in Cardiff. For three years in a row, Tant has performed in Dolgellau for Sesiwn Fawr and have later returned to Dolgellau to join Bwncath for a night in Ty Siamas. Tant has also featured on the TV series ‘Noson Llawen’ performing one of their original songs ‘I NI’. They have played with the artist from Aberystwyth, Georgia Ruth, in Galeri Caernarfon. Moreover, Tant was apart of the Day to Celebrate the Harp (Diwrnod i Dathlu’r Delyn) in Glasdir Llanrwst and were joined by Myrddin ap Dafydd, Elinor Bennett, Robin Huw Bowen, Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw, Dafydd Huw and many others.

Currently, Tant has two songs released with Recordiau Sain, ‘Bywyd Rhy Fyr’ and ‘I NI’, the songs were released on the 12th of October 2018. ‘I NI’ was written by Rhun ap Iorwerth, who is Siwan’s father, while ‘Bywyd Rhy Fyr’ was written by Modlen. Both songs are an accurate representation of a traditional and modern pop Welsh music combination. The girls also perform a variety of covers of Welsh pop songs and traditional Welsh songs. Their first cover together was ‘Llwytha’r Gwn’ by Candelas, as they have developed they have begun doing covers of Meic Stevens, Gwylim Bowen and other artists and folk songs. At the moment, both of their original songs are only available on digital platforms, costing £1.98 for download.

They performed last with Lleuwen Steffan on May 3rd at Theatre Clwyd. They will be performing on the 11th o May at the Caernarfon food Festival, and at numerous gigs at the National Eisteddfod.

Listen to the band HERE

Tant

Picture from social media

Mae Tant yn Fand Gwerin Gymreig gyda’r aelodau i gyd yn Ferched, sy’n newydd i’r sin Gerddoriaeth Cymru. Mae’r band gyda 5 aelod, sef Angharad, Modlen, Elliw, Non and Siwan, mae pob aelod o’r band yn dod a rhywbeth Creadigol ac unigryw i’r gerddoriaeth sy’n cael ei chwarae a’i greu. Mae’n fand Gwerinol / Pop sy’n dangos mawredd y Genhedlaeth ifanc wrth iddynt ddatblygu hyder a rhannu eu cerddoriaeth ddiddorol a gwahanol i’r Byd.

Fel y Sonnir uchod, mae pob aelod yn dod a rhywbeth unigryw i’r band, Modlen (Gitâr a Llais), Angharad (Y Delyn), Elliw (Gitâr a Llais), Non (Telyn a Llais) Siwan (Cajun a Llais). Maent i gyd ar hyn o bryd yn astudio mewn ysgolion ar hyd Gogledd Cymru. Mae Angharad, Modlen ac Elliw yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Conwy, Non yn ddisgybl yn Ysgol y Creuddyn, a Siwan yn Ysgol Gyfun Llangefni. Oherwydd ei bod nhw o wahanol lefydd ar draws Gogledd Cymru maent yn gallu canu mewn amryw o leoliadau gwahanol.

Dechreuodd y merched i berfformio fel grŵp yn 2016 tra eu bod ar gwrs cerddoriaeth gwerin yng Nglan Llyn o’r enw Gwerin gwallgof, ers hynny maen nhw wedi perfformio niferoedd o weithiau a’n ddiweddar wedi cael eu henwebu i wobrau Gwerin Cymru yng Nghaerdydd. 3 blynedd yn olynol nawr mae Tant wedi bod yn perfformio yn y Sesiwn Fawr yn Nolgellau, ac wedi dod yn ôl i Ddolgellau i ymuno gyda Bwncath am noson yn Nhŷ Siamas. Gwelwyd Tant hefyd ar y rhaglen deledu ‘Noson Lawer’ yn perfformio caneuon eu hunain ‘I NI’. Mae Tant wedi perfformio gydag artist o Aberystwyth, Georgia Ruth, yng ngaleri Caernarfon. Yn ogystal â hynny mae Tant wedi bod yn rhan o Ddiwrnod i Ddathlu’r Delyn yng Nglasdir, Llanrwst, pan ymunodd Myrddin ap Dafydd, Elinor Bennett, Robin Huw Bowen, Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw, Dafydd Huw a nifer eraill i ddathlu gyda nhw

Hyd yn hyn, mae Tant gyda 2 gân wedi’i rhyddhau gyda Recordiau Sain, ‘Bywyd Rhy Fyr’ ac ‘I NI’, rhyddhawyd y caneuon ar y 12fed o Hydref 2018. Ysgrifennwyd “I NI” gan Rhun ap Iorwerth, Sy’n Dad i Siwan, ac ysgrifennwyd ‘Bywyd Rhy Fyr’ gan Modlen. Mae’r ddau gân yn blethiad o gerddoriaeth Draddodiadol a Modern Cymreig. Mae’r merchaid hefyd yn perfformio llawer iawn o ganeuon pop a traddodiadol Gymreig. Y gyntaf gyda’i gilydd oedd ‘Llwytha’r Gwn’ gan Candelas. Wrth iddynt ddatblygu maent wedi dechrau canu caneuon gwerin Cymraeg, a rhai Meic Stevens, Gwylim Bowen a nifer o artistiaid eraill. Ar hyn o bryd mae eu 2 can gwreiddiol ar gael ar blatfform digidol yn unig, sy’n costio £1.98 i’w lawrlwytho.

Buodd eu perfformiad diwethaf gyda Lleuwen Steffan ar y 3ydd o Fai yn Theatr Clwyd. Maent am berfformio yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon ar yr 11eg o Fai, ac mewn nifer o gigs yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mi fydd y band yma’n mynd o nerth i nerth yn y dyfodol, felly gwyliwch amdanynt!

Gwrandewch ar y band