Barn: Cymru a’i Fôr ymbelydrol –Pam nad ydym yn gwneud digon i amddiffyn Cymru? – Opinion: Wales and it’s Radioactive Seas- why won’t we stand up for Wales?

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Mae penawdau papurau newydd yn Iwerddon wedi bod yn llawn o erthyglau’n nodi mai môr yr Iwerydd yw un o’r rhai mwyaf ymbelydrol yn y byd, gyda mudiadau eraill megis Greenpeace yn cefnogi’r penawdau.

Mi roedd Sellafield yng Nghymbria’n un o’r prif ardaloedd ar fai am y lefelau uchaf o Blwtoniwm a Chaesiwm yn y dŵr.

Mae datblygiadau gyda’r wybodaeth yma wedi dangos y gallai Llywodraeth Iwerddon fynd a chwmnïoedd Prydeinig i’r Llys oherwydd hyn.

Mae hyn wedi codi cwestiwn amlwg iawn i ni, sef pam nad yw Cymru’n cael yr wybodaeth yma, a pham nad yw’n gwneud rhywbeth amdano?

Dangosodd ymchwiliad gan Chris Buby et al yn 1998 “rhwng 1974 a 1989, fod y risg o leukemia mewn plant 0-4 oed a oedd yn byw ger yr arfordir yng Nghymru ag Iwerddon pedair gwaith yn uwch i gymharu gydag ardaloedd eraill yng Nghymru a Lloegr”. Nodwyd yn yr ymchwiliad mai’r rheswm am y lefelau uchel yma oedd llygredd radioisotopig o weithfeydd BNFL yn Sellafield.

Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi bradychu’r wlad drwy beidio rhyddhau’r ffeithiau yma i’r cyhoedd weld, ond yn waeth nag hyn, mae’r Llywodraeth wedi caniatáu i EDF energy i waredu mwd wedi ei heintio ag ymbelydredd ym Mae Caerdydd a hefyd wedi gadael i ymgynghoriad fynd ymlaen i ddarganfod mannau i gladdu gwastraff niwclear yng Nghymru.

Mae cwynion wedi bod gan arbenigwyr wnaeth gwyno nad oedd y mwd wedi cael ei brofi’n iawn am y 50 o radioniwclidau y gallai fod yno, ac mai TRI yn unig y gwnaethon nhw brofi amdano.

Mae rhai pobl yn honni nad yw’r Cynulliad yn gweithio dros Gymru, ond mae’r cwestiwn pwysicaf yn codi gan ofyn onid y Llywodraeth Lafur sydd ddim yn gweithio i Gymru, nid y Cynulliad?

Llun Gan Thomas Millot

Irish headlines have been spammed with phrases referring to the Irish sea as the most radioactive in the World and other organisations such as Greenpeace stated so.

Sellafield in Cumbria was to blame mainly for high levels of plutonium and caesium in the water.

With more recent developments of Ireland’s right to sue British organizations over said contamination, it begs us to ask why doesn’t Wales follow suit?

A study by Chris Buby et al in 1998 concluded that ”between 1974 and 1989, the relative risk of leukaemia in children aged 0-4 in coastal areas of Wales adjacent to the Irish sea was over four times of that expected on the basis of national figures for England and Wales.” and also stating that results was most probably related to exposure to radioisotopic pollution from the BNFL plant at Sellafield.

Welsh Labour government has consistently let the country down by not acknowledging some of these facts, but worse than the above they have allowed EDF Energy to dump nuclear contaminated mud in Cardiff Bay and have given the go ahead for consultations regarding burying toxic waste across Wales.

Experts have previously stated that the waste dumped in Cardiff bay has not been sufficiently tested for toxic elements, out of the 50 different harmful radionuclides- testing only took place for THREE.

People claim that the Assembly isn’t working for the country, but it makes us question is it not the Welsh Labour Government that doesn’t work for Wales?