Safiad dewr unigolyn dros Ddatganoli darlledu i’r Cynulliad yng Nghymru – A heroic stance for the Devolution of broadcasting to the Welsh Assembly

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Ar y 3ydd o Ebrill, 2019, mi wnaeth Eiris Llywelyn sefyll o flaen Llys Ynadon Aberystwyth, am beidio talu ei thrwydded teledu, fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i Ddatganoli Darlledu i Gymru.

Esboniodd ger bron y Llys ei bod hi’n deal y bod hi’n torri’r Gyfraith drwy beidio talu’r drwydded, ond bod ei rhesymau am wrthod gwneud hynny’n rhai dilys.

Dywedodd nad oedd y persbectif Cymraeg yn cael ei weld gyda’r cyfryngau yng Nghymru. Dywedodd fod hyn yn creu anwybodaeth a chamddealltwriaeth mawr gyda materion pwysig yng Nghymru. 2 enghraifft roddodd hi oedd bod bron i hanner o boblogaeth Cymru ddim yn deall fod y gwasanaeth iechyd yn cael ei reoli gan y Senedd yng Nghaerdydd. Cyflwynodd hefyd erthygl o’r Western Mail oedd yn dweud bod disgwyliad oes yng Nghymru yn dirywio’n sylweddol i gymharu â gweddill o wledydd y Deyrnas Gyfunol, a bod y cyfryngau yng Nghymru a Phrydain prin wedi cyffwrdd y mater.

Pan roddodd yr ynad y diryw i Mrs Llywelyn, datganodd nad oedd hi’n bwriadu ei dalu, a ymatebodd yr Ynad bod ganddi 28 o ddiwrnodau i’w dalu, neu byddai’r achos yn mynd yn ei flaen.

Mi fyddwn ni’n dilyn achos Mrs Llywelyn yn agos yn y Misoedd nesaf, ac ar ddatblygiad ymgyrch datganoli darlledu Cymdeithas yr Iaith.

(Picture from Cymdeithas Yr Iaith)

On the 3rd of April, 2019, Eiris Llywelyn stood in front of Magistrates Court in Aberystwth, for refusing to pay her T.V. license. She explained that she knew that she was breaking the Law, but that her reasons for doing so were valid.

She noted that a “Welsh perspective” was nonexistence in the Media outlets of Wales and the United Kingdom. She described how this created uncertainty and misinformation with important subjects within Wales.

As an example, she said that nearly half of the Welsh population didn’t know that the health service was run by the Assembly in Cardiff, and also about an article in the Western Mail that expressed grave concern that life expectancy in Wales is decreasing compared to the other Countries in the UK, and that the Media within Wales and the UK barely mentioned this in their outlets.

When the Magistate gave the verdict of the costs payable, Mrs Llywelyn expressed that she had no intention in paying the amount, which the Magistrate responded by saying that she had 28 days to pay or not, otherwise the case would go forward.

We will be following Mrs Llywelyn’s case closely over the next few Months, and the developments with Cymdeithas yr Iaith’s campaign to devolve broadcasting to Wales.