lansiad Gwasanaeth Newyddion Newydd I Gymru – Launch of a New News Service For Wales

A New News Service For Wales – Gwasanaeth Newyddion Cymreig Newydd

“For the people and the Nation of Wales – I’r bobl ac i’r Genedl Gymreig”

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Nod ein gwasanaeth?

  • I bobl sydd eisiau gwybodaeth a newyddion dyddiol am Gymru.
  • Gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar newyddion gwladol a newyddion lleol, gyda’r nod i benodi cynrychiolydd i’r gwasanaeth o fewn pob Sir, gan ddangos fod Cymru yn “Gymuned o Gymunedau” fel dywedodd Gwynfor Evans.
  • Gwasanaeth gwbl ddwyieithog, gyda’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal.
  • Mi fydd ystod o bynciau gwahanol yn cael ei drafod gan y gwasanaeth gan gynnwys gwleidyddiaeth, amaeth, chwaraeon, crefydd ayyb.

Ein nod fwyaf un yw bod yn wasanaeth CREDADWY sy’n defnyddio ffeithiau pendant gyda chyfeiriad tuag at y ffynhonnell a ddefnyddiwyd.

Fydd y papur yn cael ei redeg gan grŵp o wirfoddolwyr i ddechrau, ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gynrychiolwyr sirol ac ar ystod o bynciau gwahanol megis amaeth, chwaraeon, trafnidiaeth, gwleidyddiaeth, materion cyfreithiol, busnes, addysg ayyb.

Os y gennych chi ddiddordeb yn y maes, cysylltwch â ni trwy e-bost:

admins@croniclyddraig.wales

Aims of our service?

  • For people who want daily information and news about Wales.
  • A service that will concentrate on national as well as local news with the aim to appoint a representative in every county in Wales, by portraying Wales as a “Community of Communities” as the late Gwynfor Evans said.
  • It will be a bilingual service, by treating Welsh and English equally the same.
  • A variety of topics will be portrayed by this service including politics, agriculture, sport, religion etc.

Our main aim is to provide a TRUSTWORTHY service that uses facts with reference to any sources that was used.

The paper will be running purely by volunteers to start with, at the moment we are looking for eager representatives from each county and within a range of subjects such as agriculture, sport, transportation, politics, legal matters, business, education etc.

If you are interested, email us on:

 admins@croniclyddraig.wales